İHALE İLANI AMASRA VE HASANKADI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ 408 VE 212 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI AMASRA VE HASANKADI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ 408 VE 212 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 2020-10-05 09:42:29 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

AMASRA VE HASANKADI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ 408 VE 212 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Amasra ve Hasankadı Orman İşletme Şeflikleri 408 ve 212 Kod Nolu Orman Yollarında Sanat Yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2020/518684

1-İdarenin

a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN                                                                                DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN                                                         GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                             : TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100                                                                               BARTIN  MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                  : 3782271029 - 3782276051

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak

indirilebileceği internet sayfası              : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                  : Amasra ve Hasankadı Orman İşletme Şeflikleri                                                          408 ve 212 Kod Nolu Orman Yollarında Sanat                                                            Yapısı

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 12 Adet , Q60lık Tip 6 Boru konulması ve 3 adet                                                        Baks Menfez Yapım İşi.

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Amasra ve Hasankadı Orman İşletme şeflikleri

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Yer tesliminden itibaren 35 (OtuzBeş) takvim                                                                           günüdür.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3                                                                                     gün içinde yer teslimi yapılarak işe                                                                                       başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 12.10.2020 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                  : Müdür Yardımcısı Odası Kat:1

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Alt Yapı İşlerinden V.Grup Karayolu İş grupları benzer iş olarak değerlendirilecektir.Ayrıca Orman Yolları Yapımı, Büyük Onarım ve Üst Yapı işleride ayrı ayrı olabileceği gibi birliktede benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: www.ilan.gov.tr                                                                                   ILN01230798

ETİKETLER : Bartın resmi ilan Basın İlan Kurumu ihale
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›