ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR
Bu haber 2022-01-12 09:27:04 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Amasra,Arıt,Bartın,Gölderesi,Kurucaşile,Yenihan, Dumanlı Orman İşletme Şefliklerinde 2022 Yılı Yanık ve Devrik-Kırık Sahalarda Dikili Hacim Tespiti, Mesaha ve Dikili Verim Yüzdesi Tespiti Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/7770

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası

:

3782271029 - 3782276051

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Amasra,Arıt,Bartın,Gölderesi,Kurucaşile,Yenihan, Dumanlı Orman İşletme Şefliklerinde 2022 Yılı Yanık ve Devrik-Kırık Sahalarda Dikili Hacim Tespiti, Mesaha ve Dikili Verim Yüzdesi Tespiti Danışmanlık Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Dikili Hacim Tespiti : 500 m3 Mesaha İşleri : 45.750 m3 Verim Yüzdesi Tespiti (ibreli+Yapraklı): 400 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Amasra, Arıt, Bartın, Dumanlı, Gölderesi, Kurucaşile, Yenihan Orman İşletme Şeflikleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.02.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi" ni yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddesinde sayılan ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili  hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

48.1. İhale konusu işin teknik şartnamesi ve ihale dokümanlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için, teknik şartnamenin 13.2. maddesindeki iş programında belirtilen miktarda araç ve çalışan personel işin başında bulundurulacaktır. 48.2. Yüklenicinin herhangi bir terör örgütüyle (Fetö/Pdyv.b.) ilişkisi olduğu tespit edilen yüklenicinin sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak fesih edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi tasfiye edilir. 48.3. Teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adaylarını; Orman Mühendisleri Odasınca 5531 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine göre belirlenen 2022 yılı asgari ücret tarifesine uygun çalıştıracaktır. İdare, istediği zaman yüklenici, yapılan ücret ödeme bordrolarını İdareye ibraz etmek zorundadır. Eksik ödemeden yüklenici sorumludur. 48.4. Teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adayları yüklenicinin denetim, gözetim ve sorumluluğunda danışmanlık hizmetini yürüteceklerdir. Yüklenici tarafından çalıştırılan teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adayları ihale dokümanlarında belirtilen şartlara uygun davranmamaları halinde bu husus İdarece yükleniciye yazılı bildirilecek ve gerekirse değiştirilmesi istenecektir. 48.5. Yüklenici tarafından çalıştırılacak serbest meslek mensubu Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendisleri; Orman Mühendisleri Odasına ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı ve ruhsat belgesinde ihale konusu işte yetkilendirilmiş Serbest Meslek Mensubu olacaktır. Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu adayı Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı Serbest Meslek Mensubunun denetim, gözetim ve sorumluluğunda mesleki deneyim kazanma çalışması yapan ve bu durumu Odanın resmi yazısı ile kanıtlanan serbest meslek mensubu adayı olacaktır. Ayrıca Serbest meslek mensubu Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendisleri ve adaylarının; Kimlik Fotokopileri, Sabıka Kaydı, Sağlık raporunu (Arazide çalışmasında sakınca bulunmadığı belirtilecektir.) sözleşme imzalama aşamasında veya işe başlamadan önce idareye teslim etmek zorundadır. 48.6. Yüklenici serbest ormancılık bürosu veya şirketi; Orman Mühendisleri Odasından alınmış mesleki faaliyeti sürdürdüğüne dair; ihale konusu iş için Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini alan meslek mensubu ile ihale konusu işte çalışacak diğer meslek mensuplarının, 5531 sayılı kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen "Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi" ni alacak ve sözleşme imzalarken veya işe başlamadan önce ibraz edecektir.

 

ETİKETLER : Bartın İlan Resmi İlan İlan.gov.tr
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›