BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE BULUNAN AMBULANS VE HİZMET ARAÇLARI İÇİN KIŞLIK LASTİK

BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE BULUNAN AMBULANS VE HİZMET ARAÇLARI İÇİN KIŞLIK LASTİK
Bu haber 2021-11-13 10:32:18 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE BULUNAN AMBULANS VE HİZMET ARAÇLARI İÇİN KIŞLIK LASTİK

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bartın İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde bulunan ambulans ve hizmet araçları için kışlık lastik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2021/733280

1-İdarenin

a) Adresi                                               : KIRTEPE MAHALLESI ARIFLER SOKAK 74100 BARTIN                                                            MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                   : 3782283655 - 3782270296

c) Elektronik Posta Adresi                     : bartin.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                        : 5 Kalem Kışlık Lastik Alımı (Ambulans ve Hizmet Araçları)

                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                          bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                        : Müdürlüğümüz ambarı

c) Teslim tarihi                                       : Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 15                                                           gün içerisinde lastikleri Müdürlüğümüz ambarına teslim                                                        etmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : Kırtepe Mahallesi Arifler Sk. Merkez/ BARTIN

b) Tarihi ve saati                                    : 25.11.2021 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar, teklif edilen ürünlerin  teknik özelliklerini içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasında sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: www.ilan.gov.tr                                                                                                ILN01489573

ETİKETLER : Bartın İlan Resmi İlan İlan.gov.tr
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›