2 KISIM KALP VE DAMAR CERRAHİ AMELİYATLARI İÇİN MALZEME ALIMI

2 KISIM KALP VE DAMAR CERRAHİ AMELİYATLARI İÇİN MALZEME ALIMI
Bu haber 2021-10-20 10:09:39 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

2 KISIM KALP VE DAMAR CERRAHİ AMELİYATLARI İÇİN MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KISIM KALP VE DAMAR CERRAHİ AMELİYATLARI İÇİN MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2021/640228

1-İdarenin

a) Adı                                                   : DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                             BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                               :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                                                                      MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                   : 3782277620 - 3782273657

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve

e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası                                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   : 2 KISIM KALP VE DAMAR CERRAHİ AMELİYATLARI                                                                           İÇİN MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı                       : 2 KISIM (9 KALEM)

                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                          bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer           : Tuna Mahallesi Ömer Tepesi Mevkii Bartın Devlet                                                                                Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi                             : Sözleşme imzalandıktan sonra çıkacak vakaya göre                                                                peyder pey 31/12/2022 tarihine kadar reçete karşılığı                                                                istek yapılacaktır. Sözleşme Tasarısı'nın 10.1.1.                                                                                 maddesinde yazılı ilgili hastanemizin ihtiyacına binaen                                                              sipariş tarihinden itibaren acil vakalar için 8 (sekiz) saat,                                                       elektif vakalar için 24 (yirmi dört) saat içinde ihale                                                                               listesinde yer alan malzemeler teslim edilecektir.                                                                                Siparişler yazı, e-posta veya faksla bildirilecektir.                                                                                Sözleşme bitiş tarihi 31/12/2022'dır

d) İşe başlama tarihi                              : 01.01.2022 tarihinde işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   : 10.11.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                   : Bartın Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için "Satış Merkezi Yetki Belgesi"  yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.

İstekliler ve teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ile birlikte yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.

Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösterir barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir ve/veya Ürünlerin barkod numaralarını Birim Fiyat Teklif Cetvelinde gösterilecektir.

Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge  yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler tarafından teklif edilecek ürünün/malzemenin katalog, veya numune (numune getirilmesi durumunda her kalemden bir adet); bunlardan herhangi birisini sunacak olup yeterlilik bilgisi tablosunda belirtecektir. İhale komisyonu değerlendirme aşamasında gerek gördüğü takdirde numune isteme hakkına sahiptir. Bu durumda istekli talep edilen numuneyi, talep yazısının tebliğ edildiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içerisinde talep edilen numuneyi/numuneleri ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Numunelerin üzerine firmaların unvanı ve teklif sıra no’sunu belirten barkotlu veya etiketli olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın:www.ilan.gov.tr                                                                                                 ILN01470960

ETİKETLER : Bartın İlan Resmi İlan İlan.gov.tr
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›