İHALE İLANI 3 BASAMAK YOĞUN BAKIM İZOLASYON ODALARI OLUŞTURULMASI BAKIM, ONARIM VE TADİLAT İŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI-BARTIN DEVLET HASTANESİ

İHALE İLANI 3 BASAMAK YOĞUN BAKIM İZOLASYON ODALARI OLUŞTURULMASI BAKIM, ONARIM VE TADİLAT İŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI-BARTIN DEVLET HASTANESİ
Bu haber 2020-09-03 11:09:21 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

3 BASAMAK YOĞUN BAKIM İZOLASYON ODALARI OLUŞTURULMASI BAKIM, ONARIM VE TADİLAT İŞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI-BARTIN DEVLET HASTANESİ

3 BASAMAK YOĞUN BAKIM İZOLASYON ODALARI OLUŞTURULMASI BAKIM, ONARIM VE TADİLAT İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                           : 2020/449760

1-İdarenin

a) Adresi                                              : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                                                                   MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                  : 3782277620 - 3782273657

c) Elektronik Posta Adresi                    : bartindhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      : 1 KALEM 3. BASAMAK YOĞUN BAKIM İZOLASYON                                                                          ODALARI OLUŞTURULMASI BAKIM, ONARIM VE                                                                             TADİLAT İŞİ

                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                  : BARTIN DEVLET HASTANESİ- 3. BASAMAK YOĞUN                                                                         BAKIM ODALARI

c) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

                                                             yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                        : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Bartın Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Tuna Mah.                                                                          Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN)

b) Tarihi ve saati                                   : 10.09.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE`de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin eki olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan;  (B) Üstyapı (Bina) İşleri başlığı altında yer alan III. Grup Bina İşleri alt bendi "BI ve BII grubu işlem dışındaki bina işleri"  benzeri iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü; denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversiteler ile ülke sınırları içerisindeki üniversitelerin inşaat ve/veya makina mühendisliği bölümünü bitirenlerin mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

B.V.2020/383

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›