İHALE İLANI İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA ALIMI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA ALIMI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 2020-01-15 09:10:01 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

İHALE İLANI

İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA ALIMI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           : 2020/12697

1-İdarenin

a) Adresi                                              : Aladag Mahallesi 40.Sokak No:2 74100 BARTIN                                                                                 MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                  : 3782277279 - 3782275220

c) Elektronik Posta Adresi                    : bartinlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      : 4325 Adet İaşe (Pişmiş Yemek) Veya Kumanya

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                               : Bartın Belediye sınırları içerisinde olması şartı ile; yemekler                                                            yüklenicinin kendi işyerinde yenilecek, kumanyalar ise                                                                    idare personelinin sabit olarak görev aldığı noktada teslim                                                    edilecektir.

c) Teslim tarihi                                      : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15.02.2020 tarihinde                                                              işe başlanacak 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)                                                                  devam edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Bartın İl Emniyet Müdürülüğü Lojistik Şube Müdürlüğü                                                                    304 Nolu Oda Aladağ Mah. 374. Sok. No:1 Bartın

b) Tarihi ve saati                                   : 22.01.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler teklif zarfında, Bartın İl Sınırları içerisinde bulunan kendi adına düzenlenmiş, İşletmenin Faaliyet Konusu : Gıda Üretimi Yapan İşletmeler  olan '' İŞLETME KAYIT BELGESİ'' sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Günlük olarak yenen yemek ve alınan kumanyadan yüklenici tarafından fazladan 1 adet numune ambalajlı bir şekilde hazırlanarak idaremize teslim edilecek ve bu kumanya 24 saat süreyle Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürülüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Aladağ Mah. 374. Sok. No:1 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenicinin, Bartın Belediye sınırları içerisinde 30 kişilik çevik kuvvet personelinin aynı anda yemek yiyebilmesine uygun bir yeri olmalıdır. Yemek Üretim tesisinin gıda zehirlenmelerine karşı sigortalandığına dair sigorta poliçesinin aslı idarece görülmüştür ibareli sureti idare yetkilisince imzalı olacak ve sözleşme imzalanmadan idareye teslim edilecektir.

            B.V.2020/11

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›