Milyonluk programlar için bugün son gün!

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ilan edilen 5 milyon TL bütçeli “2020 Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ile 20 milyon TL bütçeli “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” için çevrimiçi başvurular bugün saat 23.59 itibariyle sona eriyor.
Bu haber 2020-01-13 08:44:45 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

 

Nilay Meryem ÇÖMLEK

 

 

 

18 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen 5 milyon TL bütçeli “2020 Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ile 20 milyon TL bütçeli “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” için çevrimiçi başvurular 13 Ocak 2020 (bugün) saat 23:59, taahhütnameler için son teslim süresi ise16 Ocak 2020 saat 18:00’da sona eriyor.

 

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler,  kar amacı gütmeyen kooperatifler , kar amacı gütmeyen birlikler, sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.

 

Gerçek kişiler, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar,  kamu kurum kuruluşları hariç tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar, başvuru sahibi veya ortağı olarak bu mali destek programına başvuramayacak.

 

“Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” hazırlandı

 

Program hakkında detaylı bilgilere 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer verildi. Başvuru Rehberi’nin giriş bölümünde programla ilgili olarak şöyle denildi:

 

“Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 25 Temmuz 2009 tarih 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Zonguldak Merkezli TR81 Düzey 2 Bölgesinde kurulmuş, 1 Mart 2010 tarihinde personelinin göreve başlamasıyla bölgedeki faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır. Ajans tarafından bölgedeki faaliyetlere başlanmasının ardından 2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı hazırlanmış, söz konusu planda mevcut durumu ortaya koyan veriler, öncelikler, hedefler ile ulusal strateji belgelerinde yer alan öncelikler göz önünde bulundurularak, 2010, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında bölgenin kalkınma girişimlerini güçlendirmeye, rekabet gücünü ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik, katma değeri yüksek alanlara yönelik olarak dört farklı Proje Teklif Çağrısı yürütülmüştür. Ardından 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı hazırlanmış tespit edilen mevcut durum ve belirlenen gelişme eksenleri özelinde 2015 yılında 3 bileşenli 2 mali destek programı, 2016 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile 2018 yılında Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları yürütülmüş ve 2019 yılında

Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı hazırlanmıştır. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir temel politika doküman olma özelliği taşıyan ve 2014-2023 dönemini kapsayan Batı Karadeniz Bölge Planı’nın vizyonu ‘Bağımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak’ olarak belirlenmiştir. 2014–2023 Batı Karadeniz Bölge Planı’nda belirlenen vizyona ulaşılabilmesi için stratejik tedbirler belirlenmiştir.

 

Sektörel Çeşitliliğin Sağlanması, Ulaşım-Altyapı ve Lojistik İmkânlarının Güçlendirilmesi, Turizmin Çeşitlendirilerek Geliştirilmesi, Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması, Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevre Oluşturulması amacıyla 2020 yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı hazırlanmıştır.

 

Bölge doğal zenginliğe sahip

 

TR81 Düzey 2 Bölgesindeki sektörel çeşitliliği sağlayacak, hızlı bir şekilde sonuç alınabilecek alanlardan biri turizm sektörüdür. Bölge, sahip olduğu kültürel ve yöresel değerlerinin yanında zengin doğası, flora ve faunasıyla önemli bir doğal zenginliğe sahiptir. Bölgede alternatif turizm faaliyetleri geliştirilerek turizmin çeşitlendirilmesi, turizm anlayışının geliştirilmesi ve rotalama çalışmalarıyla bütüncül bir turizm konseptinin geliştirilmesi sağlanarak ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi, Markalaşma ve Bütüncül Turizmin Geliştirilmesi’ konusu Batı

Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018-2021 Sonuç Odaklı Programlarından (SOP) biri olarak seçilmiştir.

 

Sonuç odaklı programlama yaklaşımı kalkınma ajanslarının 3 yıllık dönemler halinde bölgelerinde belirledikleri ve tüm çalışmalarını belirlenen programlar bazında hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdikleri stratejik planlama araçlarından biridir. TR81 Batı Karadeniz Bölgesindeki koylar, yaylalar, şelaleler, mağaralar, sahil şeridi, maden ve sanayi geçmişine ait atıl durumda bulunan yapılar, ocaklar, ekipmanlar gibi turistik değerlerin yeterli oranda bilinmemesi, tanıtılmaması, tur şirketlerinin Amasra ve Safranbolu dışında bölgedeki diğer alanları portföylerine istenilen oranda almamaları gibi nedenler de turizmin Sonuç Odaklı Program olarak seçilmesini gerektirmiştir.

 

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi biyolojik çeşitlilik ve eko turizm bakımından potansiyel barındırmakta olup alternatif turizm alanları öncelikli olarak geliştirilecektir. Bölgede doğa turizmine yönelik alanlar ve turizmi destekleyen trekking, araçlı ve çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, avcılık gibi faaliyetler geliştirilmeye açık alanlardır ve bu alanların koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizme sunulması planlanmaktadır. Ajansın belirlediği TURİZM SOP’u Bölge Planında yer alan Turizmin Çeşitlendirilerek Geliştirilmesi önceliğine hizmet etmektedir. TURİZM SOP ile bölgede dağınık şekilde yürümekte olan turizm sektörüne bakışın değiştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması, turizm alanlarının entegrasyonu, turizm rotaları ve koridorlarıyla bütünleşik turizm sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Turizmdeki kar payının arttırılması amaçlanıyor

 

Böylece bölgenin turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi, elde edilen katma değerin arttırılması, bölgeye daha fazla turist gelmesi, turizm sektöründeki istihdamın ve hizmet kalitesinin arttırılması ile bölgede turizmin tüm sektörler arasında elde ettiği payın arttırılması amaçlanmıştır. Turizm, sürdürülebilir kalkınma kapsamında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları açısından en önemli ve en temel alanlardan biri haline gelmiştir. Küresel turizm pazarlarındaki rekabetin artması nedeniyle turizm mekânları daha fazla ikame edilebilir hale geldiğinden, varış yeri kişilikleri hedef markaları oluşturmak ve turizm mekânları için benzersiz bir kimlik kazandırmak için çalışmaların yapılması zorunluluk oluşturmaktadır.

 

Batı Karadeniz Bölgesi önemli bir turizm potansiyeli taşıyan fakat bu potansiyeli yeterli şekilde kullanamayan bir bölgedir. Ancak bölgede turizm son yıllarda giderek önem kazanmaktadır ve bu durum istatistiki verilerden de görülmektedir. 2010 yılından 2016 yılına kadar bölgede geceleme sayısı yüzde 62 artış göstermesine rağmen ortalama geceleme sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye’de ortalama geceleme 2,6 gün iken TR81 Bölgesinde bu rakam 1,4 gündür. Bu rakamı arttırmak; öncelikle altyapı yatırımlarının tamamlanması ve sonrasında ise alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilerek turizmin çeşitlendirilmesi, bütünleşik turizm projelerinin yanında tanıtım ve markalaşma çalışmalarıyla mümkündür.

 

Bartın’da turizm sektörü öne çıkıyor

 

Bartın ilinde imalat sektörlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sisteminden alınan verilere göre toplam 289 işyeri bulunduğu görülmektedir. İşyeri büyüklüğüne bakılmaksızın genel bir değerlendirme yapıldığında Bartın’daki imalat sektörü Türkiye’nin yaklaşık yüzde 0,13’üne denk gelmektedir. Dolayısıyla görece güçlü bir imalat yığınlaşmasından söz etmek mümkün değildir. Hizmet sektörlerinde ise, son 3 yılda gözlemlenen kapasite ve talep artışı ile turizm sektörü mevcut durumda öne çıkmaktadır.

 

Öncelikli sektör olarak belirlendi

 

Bartın ilinin turizme yönelik çok sayıda ve uygun varlıklarının bulunması, bu konuda gerçekleştirilmiş altyapı çalışmaları bulunması, Amasra gibi Türkiye ve Dünya çapında tanınan UNESCO’ya aday bir destinasyon markasına sahip olunması, Amasra Salatası, Balık ve Galla Pazarı gibi önemli Gastronomi değerlerine sahip olması ve bu alanda düşük yatırım maliyetleriyle güçlü markalar yaratabilme potansiyeli bulunması Bartın ilinde turizmin öncelikli sektörlerden en önemlisi olarak belirlenmesini sağlamıştır. Ayrıca Bartın ilinin spor ve doğa turizmi için çok sayıda ve uygun varlıklarının bulunması, Ülkemizin en önemli tabiat varlıkları ve korunan alanları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı alanının yarıdan fazlasının İl sınırları içerisinde olması Ulukaya Şelalesi, Bartın Irmağı, Gürcüoluk Mağarası, Güzelcehisar Lav Sütunları gibi değerli turizm varlıkları ve son zamanlarda avcılık, geleneksel okçuluk, trekking, havacılık sporları, bisiklet binişi, yelkencilik vb. sporların organize olarak yapılıyor olması, gerek iç ve gerekse dış turizm açısından hali hazırda ilgi çekici olmasının yanı sıra ciddi bir gelişim potansiyeli taşıması; turizm alanında düşük yatırım maliyetleriyle güçlü markalar yaratabilme potansiyeli bulunması, Bartın ilini turizm değerleriyle ön plana çıkarmaktadır.

 

Toplam bütçe 5 milyon TL

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, revize edilen 2018 ve 2019 Yılı Çalışma Programlarında Bartın ilinin turizme yönelik altyapı eksikliklerinin giderilebilmesi kapsamında 2018 yılı Proje Teklif Çağrısından artan bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının yürütülmesini gerekli görmüştür. Bu program 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri, öncelikler ve tedbirler ile birlikte 10. ve 11. Kalkınma Planı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak hazırlanmış, 2019 yılı içerisinde ilan edilmiş ve uygulama süreci 2020 yılına sarkacağı için 2020 yılı olarak isimlendirilmiştir. 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının kurumsal çerçevesini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı oluşturmaktadır. BAKKA, söz konusu mali destek programının sözleşme makamı konumunda olup, idari ve mali uygulamasından sorumludur. Buna göre 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kullandırılacak olan destek miktarı toplam 5 milyon TL’dir.”

 

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

 

Proje başvurularının, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Sistemi “https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr” üzerinden yapılacak. Sisteme, Ajansın internet sitesi “www.bakka.gov.tr” üzerinden de ulaşılabilecek. Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekiyor. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacak. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’a yüklenecek. Başvuru Sahiplerinin başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan idari ve uygunluk kontrol listelerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

Başvurular, son kabul tarih ve saatine kadar yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanacak. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esas alınacak. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde tamamlanacak. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ajansın Güney Mahallesi, Zonguldak Yolu Caddesi, No:36 67600 Kozlu adresindeki BAKKA Zonguldak Hizmet Binası’na ya da Bülent Ecevit Bulvarı, Dağlıoğlu Sitesi, D Blok No:70 Daire:3 Merkez adresindeki Bartın Yatırım Destek Ofisi’ne teslim edilecek. Bu durumda taahhütnamesini elden teslim edenlere imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecek. Faks ya da elektronik posta ile gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecek. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmeyecek ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilecek. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilecek. Taahhütnamenin ıslak imzalı teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılacak ve sadece o an itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanacak.

 

Başvurular için son tarih 13 Ocak

 

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından 10 iş günü sonra başlayacak. Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 23:59 olarak belirlendi.  Bu tarih ve saatten sonra elektronik sistemde başvuru işlemleri kapatılacak ve giriş yapılamayacak. Başvuruların tamamlanması ile üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esas olacak. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde tamamlanacak. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Ajansa posta yoluyla veya elden teslim edilebilecek. E-imza kullanmayan kurumlar için taahhütnameler 16 Ocak 2020 Perşembe günü saat 18:00’a kadar Ajansa teslim edilecek. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacak, son başvuru tarihi ve saatinden sonra Ajansa posta yoluyla ya da elden ulaşan taahhütnameler değerlendirmeye alınmayacak.

BAKKA’dan son tarihler için önemli hatırlatma yapıldı. Yapılan hatırlatma duyurusunda “Zamanında ve çevrimiçi tamamlanmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Başvurularınızı onaylamadan önce son kontrolleri yapmayı unutmayınız, gerekli tüm belgelerin yüklendiğinden emin olunuz.” denildi.

 

 

ETİKETLER : Bartın BAKKA Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer YAŞAM haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
BARTIN PUSULA GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Bartın Web Tasarım