TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Bu haber 2019-11-18 13:47:16 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

 

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

219 Kalem Dental Sarf ve Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası : 2019/585574

1- İdarenin

a) Adresi : KIRTEPE MAHALLESİ ARİFLER SOKAK 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası : 3782283655 - 3782270296

c) Elektronik Posta Adresi : hsm74.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 219 Kalem Dental Sarf ve Tıbbi Sarf Malzeme Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri               : Bartın Şehit Cem KANBUR Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Ambarı ( Tuna Mahallesi Ömertepesi Mevkii) - Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı ( Bartın Halk Sağlığı Laboratuvarı Binası Aladağ Mahallesi Çamlık Mevkii Afet Evleri Yanı)

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren malların

teslimatı ; idarenin takdiri doğrultusunda sözleşme süresince talep edilen miktarlarda peyderpey şeklinde olup , sipariş tarihinden itibaren en fazla 10 iş günü içerisinde ürünler / mallar belirtilen kurum ambarlarına /depolarına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer              : Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi

Satınalma Servisi

b)  Tarihi ve saati             : 09.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6      Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1- Teklif edilecek ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması gerekmektedir.

2- Ayrıca İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı zorunlu olan malzemelerin barkodları (UBB numarası) teklif cetvelinde yazılmalıdır. Ancak teklif edilecek ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya (ÜTS) 'de kayıt zorunluluğu yok ise (kapsam dışı ise) ayrıca teklifte dosyasında belirtilmelidir.

3- Teknik Şartnamenin ilgili kısımlar için istenilen (biyosidal kapsamdaki ürünlerde) T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi mutlaka teklif dosyasında sunulmalıdır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi ( ÜTS) kapsamında teklif edilen ürünler için ihale isteklisi üretici ve/veya ithalatçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine ( ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeler , ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir.

2- İhale konusu kalemlerde Yerli Malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri listesinde yer alan ürünler arasında bulunduğunu gösteren belge ve ürüne ait " Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı " tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirip teklif dosyasına konulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Firmalar tarafından ihalede teklif verilen ürünlere numune verilmesi zorunludur.

2- En uygun teklifi veren firmaların numuneleri , malzemelerin ambar girişi olana kadar iade edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Tıbbi Sarf Malzeme Alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satmalına Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

B.V.2019/338

ETİKETLER : Bartın İl Sağlık Müdürlüğü resmi ilan
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
BARTIN PUSULA GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Bartın Web Tasarım