Üniversite’ye 24 işçi alınacak!

Bartın Üniversitesi’ne 10 temizlik görevlisi, 11 güvenlik görevlisi, 1 engelli temizlik görevlisi ve 2 eski hükümlü veya terör mağduru temizlik görevlisi olmak üzere toplam 24 sürekli işçi alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 15 Kasım Cuma gününe kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabilecekler.
Bu haber 2019-11-12 16:39:40 eklenmiş ve 307 kez görüntülenmiştir.

 

 

Erkan Hızoğlu

 

 

Bartın Üniversitesi, İŞKUR aracılığı ile 13 temizlik personeli ve 11 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 24 personel alımı yapacak. Alınacak personeller, üniversitenin kadrosunda daimi olarak görevlendirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar 15 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar İŞKUR Bartın İl Müdürlüğü’ne şahsen giderek veya İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online başvurularını yapabilecek.

 

Online başvuru yapmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı olmaları ve e-devlet şifresi ile başvuru ekranına giriş yapmaları gerekiyor.

 

Kadro dağılımı

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’nün işçi alımı ilanına göre; en az ilkokul en çok ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu 10 temizlik personeli, en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu 11 güvenlik görevlisi, en az ilkokul en çok ortaöğretim (lise ve dengi okul) 1 engelli temizlik görevlisi, en az ilkokul en çok ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu eski hükümlü terör mağduru 2 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 24 personel alımı yapılacak.

 

Genel şartlar

 

Başvuru yapacak olan adaylarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, yaptırılacak güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak, askerlik ile ilişiği olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranıyor.

 

2 ay deneme süresi uygulanacak

 

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacak.

 

Temizlik görevlisi için aranan özel şartlar

 

İlana göre; temizlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adayların en az İlköğretim en çok ortaöğretim mezunu ve 18-35 yaş arasında olması gerekiyor.

 

Güvenlik görevlisi için aranan özel şartlar

 

Güvenlik görevlisi için başvuru yapacak olan adayların ise; En az İlköğretim en çok ortaöğretim mezunu ve 18-30 yaş arasında olması, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması şartları aranıyor. Başvuru yapacak adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla, 10’dan az olmaması gerekiyor.

 

Engelli temizlik görevlisi için aranan özel şartlar

 

Engelli temizlik görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adayların da yine en az İlköğretim en çok ortaöğretim mezunu ve 18-35 yaş arasında olması gerekiyor. Bunun haricinde ise adayların engelli sağlık kurulu raporunun en az yüzde 40, en çok yüzde 60 oranında olduğunu belgelendirmesi gerekiyor. Engel gruplarından; işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak, zihinsel davranış bozukluğu olmayanlar, epilepsi rahatsızlığı olmayanlar, ağır kalp ve aort yetmezliği olmayanlar, kanser gibi kronik rahatsızlığı olmayanlar müracaat edebilecekler.

 

Eski hükümlü veya terör mağduru temizlik görevlisi için aranan özel şartlar

 

Eski hükümlü veya terör mağduru temizlik görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda; eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmaları, diğer adaylarda olduğu için en az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu ve 18-35 yaş arasında olmaları şartı aranıyor.

 

Eski hükümlü tanımı; “Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri”, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan tanımı ise; “21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri” ifade ediyor.

 

15 Kasım son gün

 

Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını en geç 15 Kasım 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü’ne şahsen ya da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak yapmaları gerekiyor.

 

21 Kasım’da kura çekimi yapılacak

 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacak. 21 Kasım Perşembe günü saat 13:30’da Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu’nda kura çekimi yapılacak. Söz konusu  işçi alımının kura sonuçları ile sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.bartin.edu.tr internet sitesinden duyurulacak.

 

Başvuruları geçersiz sayılacak

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacak.

Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecek. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

 

Sözlü sınav yapılacak

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecek.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplam 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki terim ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecek.

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacak.

 

İnternet sayfasında duyurulacak

 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklar. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

 

 

 

ETİKETLER : Bartın Bartın Üniversitesi işçi alımı
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer YAŞAM haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
BARTIN PUSULA GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Bartın Web Tasarım