BAKKA, 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Toplantıları açılışı Bartın’dan başladı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” ile “Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” bilgilendirme ve eğitim toplantılarının açılışı Bartın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.
Bu haber 2019-10-25 09:13:52 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

 

Nilay Meryem ÇÖMLEK

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı “Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısıı Mali Destek Programı” 18 Ekim 2019 Cuma günü itibarıyla ilan edilirken kurum ve kuruluşların başvurularına açıldı.

Programlarla ilgili olarak Bartın Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) program yönetim birimi ile izleme, değerlendirme ve raporlama birimi personeli tarafından destek programları tanıtıldı, projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı.

Bilgilendirme toplantısının ardından öğleden sonra eğitim oturumu düzenlendi. Eğitim kapsamında projelerin kurgulanması, mantıksal çerçeve matrisi, bütçe planlaması, faaliyet planı oluşturma, destekleyici belgeler,  Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik örnekler üzerinden  bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda BAKKA’nın ilk kez il özelinde mali destek programı ilan ettiği, toplamda 25 Milyon TL bütçeli çağrıya Bartın ilinden yoğun başvuru beklendiği vurgulandı.

Yapılan sunumda “Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında Bartın ilinde turizm altyapısının iyileştirilmesi amacıyla 5 milyon TL bütçe ayrıldığı ve proje başına 250 bin TL ile 1,5 milyon TL hibe verilebileceği ifade edildi.

“Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” kapsamında ise Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 20 milyon TL bütçe ayrıldığı ve proje başına 500 bin TL ile 2,5 milyon TL hibe verilebileceği ifade edildi.

Proje teklif çağrısına çevrimiçi başvuruların 13 Ocak 2020 saat 23.59’da, taahhütname tesliminin ise 16 Ocak 2020 saat 18.00’da sona ereceği hatırlatıldı.

 

Eğitim ve toplantılar tekrarlanacak

 

Toplantıda başvuru aşamasında matbu evrak talep edilmediği, KAYS sistemine e-devlet ile giriş yapılıp elektronik imza kullanılabileceği, elektronik imza kullanmayan kurum/kuruluşların başvurularının çevrimiçi tamamladıktan sonra yalnızca taahhütnamelerini ıslak imzalı Bartın Yatırım Destek Ofisi veya BAKKA Zonguldak Hizmet Merkezine 16 Ocak 18.00 öncesinde ulaştırabilecekleri açıklandı.

Bilgilendirme ve eğitim toplantılarının tekrarlanacağı, akabinde Kasım ve Aralık aylarında Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde 5 gün süreli ücretsiz uygulamalı proje döngüsü yönetimi eğitimleri düzenleneceği ve programlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin Ajans internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) yer aldığı, 90 günlük çağrı süresince yatırım destek ofisleri ve program yönetim birimi uzmanları tarafından teknik yardım hizmeti verileceği de belirtildi.

 

Bağımlı ekonomik yapısını kırılarak yaşam kalitesini yükseltilecek

 

Program hakkında detaylı bilgilere 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer verildi. Başvuru Rehberi’nin giriş bölümünde programla ilgili olarak şöyle denildi:

“2019 yılında Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı hazırlanmıştır. Bu program 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri, öncelikler ve tedbirler ile birlikte Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak hazırlanmış, 2019 yılı içerisinde ilan edilmiş ve uygulama süreci 2020 yılına sarkacağı için 2020 yılı olarak isimlendirilmiştir. 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı ile İlgililik Batı Karadeniz Bölge Planı’nın vizyonu ‘Bağımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak’ olarak belirlenmiştir.

 

Sanayide teknolojik dönüşümün sağlanacak

 

On Birinci Kalkınma Planı hedeflerinin verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde belirlendiği; plan dönemi boyunca iş ve yatırım ortamının daha da geliştirileceği, sanayide teknolojik dönüşümün sağlanacağı ifade edilmiştir. Daha verimli, rekabetçi bir ekonomik yapının tesisini sağlayacak katma değer artışının elde edilmesi için kamu yatırımlarının tahsisinde özel kesim yatırımlarını güdüleyici fiziki ve beşeri sermayenin geliştirilmesinin sağlanacağı belirtilmiştir. Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. Bununla birlikte planda sanayi ve çevre altyapısı ile ilgili öngörülerde bulunulmuş olup, TR81 Batı Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak Filyos Limanı Üstyapı ve İşletmesi ile muhtelif kentsel çevre altyapı gibi öncelikli projelerden bazılarının Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle gerçekleştirilmesi ifade edilmiştir. On Birinci Kalkınma Planında; sanayi altyapımıza ve potansiyelimize uygun olan aynı zamanda ihracatta rekabet gücümüzü artıracak ürün ve ürün gruplarının üretiminin entegre destek programlarıyla öncelikli olarak desteklenmesinin sağlanması; yüksek katma değer yaratan, istihdam artırıcı ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan özel sektör yatırımlarının önünün açılması ve üretken kapasitesinin yükseltilmesi için gereken kamu altyapı yatırımlarının yapılması politika ve tedbirler olarak belirlenmiştir. Planın yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre hedefi kapsamında kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik dayanıklı altyapıların oluşturulması, görece geri kalmış bölgelerde kentsel ve sınai altyapıların geliştirilmesi gibi politikalar önerilmiş olup içme ve kullanma suyu, atıkların geri kazanımı, düzenli depolama, raylı sistemler, bisiklet yolları gibi başlıklarda kentsel altyapı hedefleri belirlenmiştir.

 

“Öncelikli Dönüşüm Programları” tasarlandı

 

Onuncu Kalkınma Planında, 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için ‘Öncelikli Dönüşüm Programları’ tasarlanmıştır. İş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması amacıyla ‘İş ve Yatırım Ortamının Geliş tirilmesi Programı’ ele alınmış olup programın bileşenlerinden biri de “İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yaklaşımın bölgesel düzeyde yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve yatırımcının yerel düzeyde desteklenmesi” şeklinde ifade edilmiştir. 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının genel amacı olan ‘TR81 Bölgesinde İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi’ ile Onuncu Kalkınma Planında yer alan ‘İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı’nın amaç ve hedefleri uyum arz etmektedir. Onuncu Kalkınma Planında, 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının öncelikleri ile uyumlu olarak ‘geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama ayırmaya konu atıkların sağlık, çevre, enerji perspektiflerinden değerlendirilerek etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması, atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; katı atık yönetiminin etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilmesi; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilmesi’ amaç, hedef, öncelik ve politika olarak tanımlanmıştır.

 

Programın yürütülmesi gerekli görüldü

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programları ile İlgililik 2018 yılında kalkınma ajanslarının 5449 sayılı kanunda belirtilen görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için, geçmiş uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak, yeni bir vizyonla işlevsel ve kurumsal dönüşüm süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk adım olarak 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı ve sektörel stratejiler ile uyumlu stratejik tercihler belirlenmiş ve bu stratejileri destekleyecek Sonuç Odaklı Programlar (SOP) oluşturulmuştur. Ajans tarafından belirlenen SOP’lardan biri de ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve KOBi’lerin Kapasitelerinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı’dır (FİLYOS SOP). Bu programın özel amacı ‘Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olacak ve stratejik öneme sahip Filyos Limanının ve hinterlandında yer alan Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge, OSB’ler (karma ve ihtisas) ile TGB, TTO, Ar-ge ve inovasyon merkezleri ile işletmelerin ve paydaşların bu imkan ve avantajlardan en iyi şekilde faydalanması ve yatırımlara hazır hale gelmesi’ şeklinde belirlenmiş olup; bu kapsamda yatırım ortamının iyileştirilmesi, kurum ve kuruluşların proje kapsamındaki farkındalığı ve vizyonu geliştirilerek ortak hareket kabiliyeti ve koordinasyonu arttırılması, verilecek eğitim ve desteklerle paydaşların kapasitesinin ve beşeri sermayenin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sonuç Odaklı Programda belirlenen bu hedeflere ulaşmak adına 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı hazırlanmıştır. İfade edilen veriler ışığında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programında TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının yürütülmesini gerekli görmüştür. 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının kurumsal çerçevesini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı oluşturmaktadır. BAKKA, söz konusu mali destek programının sözleşme makamı konumunda olup, idari ve mali uygulamasından sorumludur.

 

“İş ve yatırım ortamı iyileştirilecek”

 

Ajans tarafından yürütülecek 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının amacı TR81 Bölgesinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir.”

 

 

ETİKETLER : Bartın BAKKA 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
BARTIN PUSULA GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Bartın Web Tasarım